2021-09-03 15:49

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 3 września 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na Prezesa Zarządu Banku.

W dniu 8 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania takiej zgody. Do czasu uzyskania tejże zgody Pan Jan Emeryk Rościszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Jana Emeryka Rościszewskiego została przekazana w raporcie nr 24/2021 z 8 czerwca 2021 r.