2020-10-20 19:57

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Bank Polskiego S.A. ("Bank") informuje, iż 20 października 2020 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") w sprawie zmiany wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities), o którym Bank informował w raporcie bieżącym 18/2019 z 6 listopada 2019 r.

BFG określił docelowy wymóg MREL na poziomie skonsolidowanym odpowiadający 12,65% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem ("TLOF"), co stanowiło 20,12% kwoty ekspozycji na ryzyko ("TRE") wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Docelowy wymóg MREL na poziomie jednostkowym wynosi 12,07% TLOF, co stanowiło 20,19% TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Powyższe poziomy będą obowiązywały Bank od 1 stycznia 2024 roku.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów. Na poziomie skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 10,06%, 11,35% i 12,65%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 15,99%, 18,06% i 20,12%. Na poziomie jednostkowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 9,59%, 10,83% oraz 12,07%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 16,05%, 18,12% oraz 20,19%.

Jednocześnie BFG poinformował, że w cyklu planistycznym 2021 Fundusz będzie wyznaczał MREL w oparciu o nową metodykę, która będzie wynikała z przyjętych w 2019 roku dyrektyw BRRD i CRD IV oraz rozporządzenia CRR.