2020-11-12 14:48

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 10 listopada 2020 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 17 września 2019 r.

Rejestracja nie dotyczy zmiany polegającej na dodaniu w § 4 ust. 2 nowego pkt 18 w brzmieniu:

„18) świadczenie usług związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.” ,

w odniesieniu do której Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) nie wydała jeszcze decyzji.

Ponadto na decyzję KNF oraz rejestrację przez sąd rejestrowy oczekują zmiany Statutu Banku, przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 sierpnia 2020 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Banku znajdują się w załączniku.