2022-11-07 11:00

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 7 listopada 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w której KNF stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna.

Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,12 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,09 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 41/2021.