2021-10-12 16:10

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Zbigniewa Hajłasza.

Ponadto NWZ na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Tomasza Kuczura i Pana Bogdana Szafrańskiego.     

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

 

TOMASZ KUCZUR

Prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).  Doktorat z nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Posiada stopień doktora habilitowanego uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych, specjalizacja systemy polityczne. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Członek Rady Naukowej „Przeglądu Sejmowego”. Powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”. 

 

BOGDAN SZAFRAŃSKI

Ekonomista i amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, rynku kapitałowego, polityki i Gospodarki w USA oraz  relacji polsko-amerykańskich. Doktor nauk
o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania UW, ma zdany egzamin Chartered Financial Analyst (CFA) na poziomie II.

Jest absolwentem University of California Irvine (UCI) gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów. Wcześniej studiował na Wydziale Zarządzania UW oraz Wydziale Handlu Zagranicznego SGH oraz ekonomię na studiach doktoranckich na University of California Los Angeles (UCLA).

Pracował w USA w Kalifornii w firmach wysokich technologii (high tech), kolejno Western Digital Corporation, Advanced Photonics, Inc. i Xsirius Superconductivity, Inc. Był członkiem, a następnie przewodniczącym rady nadzorczej Polam Credit Union w Los Angeles (na modelu CU wzorowane są SKOK-i w Polsce).

W latach następnych był m.in Prezesem grupy kapitałowej ZEM Celma S.A., Wiceprezesem ds. Finansów i Administracji w Kapsch Telecom Sp. z. o.o., w telekomunikacyjnym joint venture (National Grid, Energis, PKP) Energis Polska Sp. z o.o. Wiceprezesem Zarządu ds. Strategicznej Współpracy Udziałowców, Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju w Tel-Energo S.A., Wiceprezesem ds. Finansów w PKP Cargo S.A., doradcą zarządu Petrolot Sp. z o.o. ds. restrukturyzacji finansów, oraz Członkiem Zarządu ds. Finansowych i Ekonomicznych w PLK S.A.

W 1994 zdał egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych, od tego czasu był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym z udziałem Skarbu Państwa (PFR S.A., Lotos Terminale S.A., ZEM Celma S.A., KWB Konin S.A., PKP PLK S.A.).

Prowadził niezależną działalność konsultingową jako MetaStrategy Consulting w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wartością (EVA), wycen przedsiębiorstw oraz doradztwie transakcyjnym w M&A.

Ostatnio wykładał finanse na Wydziale Zarządzania i Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz na Uczelni Łazarskiego. Jest komentatorem wydarzeń gospodarczych i politycznych w Telewizji Republika, TVP Info, TVN24 BiŚ, Radiu Wnet oraz autorem artykułów o zarządzaniu, prywatyzacji, finansach. Członek polonijnego think tanku w USA Polonia Institute.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie pełni funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.