2020-12-17 16:44

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:

  1. raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. - 17 lutego 2021 r.,
  2. skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2021 r. – 7 maja 2021 r.,
  3. skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.,
  4. skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2021 r. – 5 listopada 2021 r.