2023-02-01 15:33

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 lutego 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN trzyletnie obligacje uprzywilejowane (senior preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.531.000.000 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r.,

b) kupon: (i) przez okres dwóch lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,5%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 1 lutego 2023 r.,

d) data wykupu obligacji: 1 lutego 2026 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 1 lutego 2025 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 470.800 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk,

h) seria: 1,

i) kod ISIN: XS2582358789.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 lutego 2023 r.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.