2021-11-25 16:59

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 listopada 2021 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w której KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości.

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,11 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,08 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna.

Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,24 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,18 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 35/2020.

Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.