2021-02-15 11:22

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 15 lutego 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku, przyjętej uchwałą nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 17 września 2019 r.

Rejestracja dotyczy zmiany polegającej na dodaniu w § 4 ust. 2 nowego pkt 18 w brzmieniu:

„18) świadczenie usług związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.”.