2021-03-18 16:23

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu: 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 18 marca 2021 r. Bank przyjął politykę dywidendową Banku i Grupy Kapitałowej Banku („Polityka dywidendowa”).

Celem Polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Polityka dywidendowa Banku zakłada intencję stabilnego realizowania przez Bank w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku. 

Według treści przyjętej Polityki dywidendowej dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia, przy czym skup akcji może być realizowany w sytuacji, gdy wartość księgowa akcji jest wyższa niż ich aktualna cena rynkowa, po uzyskaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

Warunki wypłaty przez Bank dywidendy zostały dostosowane do wymogów określonych przez KNF w Rekomendacji Z. Wymogi te mają również odpowiednio zastosowanie do skupu przez Bank akcji własnych.