2021-03-22 17:17

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) na dzień 23 kwietnia 2021 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. podjęcie uchwały w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu,
  6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Bank akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych,
  7. zamknięcie obrad.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.