2021-04-02 14:27

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r., których termin opublikowania został wyznaczony na 30 kwietnia 2021 r. (raport nr 4/2021 z 29 stycznia 2021 r.) zostaną opublikowane 29 kwietnia 2021 r.