Zdjęcie strategia

Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025
  • PKO Bank Polski wkracza w nowy horyzont strategiczny wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działania, zaawansowanie cyfrowe i technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność.
  • Nowa strategia skoncentrowana jest na ludziach - pracownikach i klientach, a także innowacjach i technologii.
  • Strategia Banku, oparta na siedmiu strategicznych filarach, zakłada również zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie PKO Banku Polskiego w realizację celów ESG.
  • Bank stawia sobie cele nakierowane na klientów, pracowników, społeczeństwo i akcjonariuszy. Po raz pierwszy oprócz celów finansowych publikuje również cele biznesowe.
  • PKO Bank Polski w perspektywie do 2025 roku zamierza osiągnąć ROE powyżej 12 proc., a wskaźnik C/I poniżej 45 proc.
  • Bank chce również zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. 

„Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” z takim hasłem strategii PKO Bank Polski wkracza w nowy horyzont strategiczny. Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działalności, cyfrowość i kompetencje technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność, chce się rozwijać w dynamicznym i wymagającym otoczeniu rynkowym. W nowej strategii Bank stawia na zmianę w podejściu do klienta, skupiając się na udoskonalaniu jego doświadczeń m.in. poprzez hiperpersonalizację, czy też dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klienta. Bank planuje również zwiększenie bazy młodych klientów, nie zapominając o seniorach, dla których sieć oddziałów własnych pozostanie kluczowym i tradycyjnym kanałem relacji z bankiem. Dzięki synergii Grupy Kapitałowej Bank chce stworzyć najlepszą na rynku ofertę dla klientów biznesowych. PKO Bank Polski stawia sobie cele nakierowane na klientów, pracowników, społeczeństwo i akcjonariuszy. W perspektywie do 2025 roku Bank zamierza osiągnąć ROE powyżej 12 proc., a wskaźnik C/I poniżej 45 proc. Nowa strategia PKO Banku Polskiego, oparta na siedmiu strategicznych filarach, zakłada również zdecydowanie mocniejszy nacisk na realizację celów ESG.

- Nową strategię PKO Banku Polskiego można porównać do przejrzyście opracowanej mapy. Jej umiejętne i konsekwentne wykorzystanie umożliwi bowiem szybkie, a zarazem przemyślane osiągnięcie zakładanych celów. Osią strategii są potrzeby i oczekiwania ludzi: pracowników i klientów. To przez ten pryzmat będziemy patrzeć na wdrażane rozwiązania oparte na innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju. Nasza przyszłość to zatem dalszy rozwój klientocentrycznej kultury oraz oferty i modelu obsługi klientów. Kluczowy pozostaje również obszar ESG. Będziemy wspierać transformację polskiej gospodarki, tak w zakresie energetycznym, jak i mobilności społecznej. Zamierzamy także przeciwdziałać wykluczeniu informatycznemu i ekonomicznemu obywateli. Chcemy stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Pragnę również zapewnić, że jesteśmy doskonale przygotowani do stawienia czoła niepewnym warunkom, w których obecnie operujemy. Co więcej, solidne fundamenty biznesowe, a także odpowiedzialne wybory podjęte również w ubiegłych latach pozwalają nam inwestować w budowanie unikalnej oferty dla naszych klientów oraz kompetencji, które zagwarantują długoterminowy sukces na rynku. Wierzę, że hasło przewodnie naszej strategii „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” - doskonale oddaje jej esencję oraz motywację naszych pracowników do dalszego rozwoju PKO Banku Polskiego – podkreśla Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Kluczowe cele finansowe i filary strategii PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski dzięki przewagom konkurencyjnym może realizować unikalną strategię na polskim rynku, z myślą nie tylko o krótkoterminowej rentowności, ale również o inwestowaniu w przyszły wzrost. Umożliwi ona osiągnięcie przez PKO Bank Polski w 2025 roku ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

W skutecznej realizacji strategii pomogą programy strategiczne pogrupowane w siedem głównych filarów. Większość z nich będzie realizowana w formule zwinnych samoorganizujących się zespołów technologiczno-biznesowych, wykorzystujących wcześniejsze doświadczenia banku w zakresie Transformacji Agile. Działanie w tej formule pozwoli przyspieszyć wdrażanie rozwiązań oraz szybko reagować na wszelkie zmiany uwarunkowań w zmiennym i niepewnym otoczeniu zewnętrznym.

cele finansowe strategiifilary strategii

 

FILAR 1

Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny Bank – oznacza organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS - do końca 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów, tak by w 2025 roku wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta.

FILAR 2

 

Bankowość dopasowana do stylu życia: Bank Przyszłości nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów – PKO Bank Polski będzie rozwijać ekosystem usług pozabankowych i poszerzać ofertę VAS dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów. 

FILAR 3

 

Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego oraz stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Bank chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw, dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii Bank chce wykorzystać swoją ekspertyzę z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi. 

FILAR 4

 

Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym – nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank Polski zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie. 

FILAR 5

 

Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości – strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół 4 kluczowych obszarów: 1) Zarządzanie danymi, aby wykorzystać pełen potencjał skali danych posiadanych przez PKO BP i budować najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku, 2) cyberbezpieczeństwo, 3) zwiększenie skali w zakresie metodyk Agile, 4) DevSecOps oraz selektywnej migracji chmurowej. W przypadku obszaru operacji Bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów, a kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w grupie kapitałowej. 

FILAR 6

 

Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów – Bank kładzie mocny nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zwiększyć eNPS pracowników o 20 pkt., poprzez stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformację kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy. 

FILAR 7

 

Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego – silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego sprawia, że w horyzoncie nowej strategii Bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Bank będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym i wśród spółek spoza sektora o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym. 

 

Drukuj