Taka lokata zdarza się raz na 100 lat

100-dniową Lokatę Niepodległościową z oprocentowaniem 1,918% w skali roku otworzysz w aplikacji IKO tylko do 31.12.2018 r.

 • Oprocentowanie: 1,918% w skali roku (na nowe środki) 
 • Okres lokaty: 100 dni
 • Minimalna wpłata: 1 000 zł
 • Maksymalna wpłata bez ograniczeń
 • Oprocentowanie stałe w okresie umownym
 • Lokata nieodnawialna
 • Możliwość otwarcia dowolnej liczby lokat

 

Lokatę otworzysz w ramach usługi bankowości elektronicznej:

 • w serwisie internetowym iPKO (w zakładce Oszczędności > Nowy produkt) lub
 • w aplikacji mobilnej IKO (wybierając kolejno Mój Bank > Lokaty > przycisk +)

 

Opłaty związane z obsługą lokaty na nowe środki

Oprocentowanie

 

Oprocentowanie stałe w okresie umownym: 1,918% w skali roku. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek. Naliczenie odsetek (kapitalizacja) następuje na zakończenie okresu umownego. Odsetki przekazywane są na wskazany rachunek prowadzony w PKO Banku Polskim. W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat do lokaty ani wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty. Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro

 

Definicja nowych środków

Warunkiem otwarcia lokaty jest wpłata nowych środków, które nie były dotychczas gromadzone w Banku:

 • na indywidualnych i wspólnych rachunkach bankowych w PKO Banku Polskim („Bank”), tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym lub rachunku lokaty terminowej (w tym lokacie strukturyzowanej), z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach Konta Inteligo prywatnego,
 • na rejestrach funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („PKO TFI”) otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Bankiem, z wyłączeniem rejestrów otwartych w ramach Konta Inteligo prywatnego,
 • na rejestrach funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI otwartych w ramach oferty niepublicznej na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Bankiem,
 • w ramach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które były oferowane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a którego agentem jest Bank.

Środki te powinny stanowić nadwyżkę wysokości środków zgromadzonych przez posiadacza lokaty na wskazanych powyżej rachunkach oraz produktach inwestycyjnych w Banku w dniu otwarcia lokaty, w stosunku do wysokości środków zgromadzonych na ww. produktach posiadacza lokaty w Banku w dniu odniesienia. Lokatę można otworzyć maksymalnie do wysokości nowych środków. Lokata oferowana jest w okresach miesięcznych od 21 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 20 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po danym miesiącu. Dzień odniesienia to dzień określany przez Bank raz w miesiącu, nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego miesięcznego okresu oferowania, w którym zostanie ustalone saldo środków na ww. rachunkach i produktach inwestycyjnych Klienta w Banku na potrzeby oceny spełnienia warunku wystąpienia nadwyżki nowych środków. W przypadku braku spełnienia przez Klienta warunku nowych środków, lokata nie zostanie otwarta. Informacja o dniu odniesienia dla lokat terminowych na nowe środki jest udostępniana Klientom na stronie internetowej www.pkobp.pl/aktualnosci.