Depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, powołana ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U.  2014 r. poz. 1866 z późn. zm.).

Gwarancjom BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe
Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty
Wysokość gwarancji
Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Odzyskiwanie zdeponowanych środków nie objętych gwarancją BFG
Drukuj