Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 sierpnia 2018 r. zmianie ulega Taryfa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w Częściach: 

 1. CZĘŚĆ I. STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA. DZIAŁ. I. OFERTA PODSTAWOWA RACHUNKÓW I KART DEBETOWYCH zmieniono w zakresie:
  1. doszczegółowienia iż dla PKO Rachunku dla Biznesu i PKO Konta firmowego dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku przez 6 m-cy licząc od daty otwarcia rachunku,
  2. zastąpienia pojęcie salda debetowego pojęciem debetu na koncie,
  3. doszczegółowienia iż dla rachunków pomocniczych, w tym walutowe, opłata za prowadzenie rachunku w miesiącu otwarcia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia rachunku.
  4. zastąpienia pojęcia kanału mobilnego IKO pojęciem aplikacji mobilnej,
  5. w przypadku PKO KONTA FIRMOWEGO oraz NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA z limitu 30 przelewów zewnętrznych darmowych wyłączono przelewy natychmiastowe oraz przelewy za pośrednictwem systemu SORBNET 2,
 1. CZĘŚĆ V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM wykreślono z uwagi na zaprzestanie oferowania tej usługi
 2. CZĘŚĆ VI. POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM otrzymuje brzmienie PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE, ponadto:
  1. DZIAŁ I. POLECENIA WYPŁATY otrzymywane przez PKO BANK POLSKI SA otrzymuje brzmienie POLECENIA WYPŁATY (PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE) OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA
  2. DZIAŁ II. POLECENIA WYPŁATY wysyłane przez PKO BANK POLSKI SA otrzymuje brzmienie POLECENIA WYPŁATY (PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE) WYSYŁANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA
 1. CZĘŚĆ IX. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET otrzymuje brzmienie PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET :

Ponadto w części tej :

 1. Zmieniono zasadę pobierania opłat za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów wartościowych z 1% nie mniej niż 125,00 zł - od wartości na:
  1. miesięcznie -15,00 zł,
  2. rocznie – 125,00 zł

   oraz doprecyzowano w zakresie rodzaju przedmiotów przechowywanych w depozycie
 1. Zmieniono konstrukcję opłaty za wynajęcie skrytki sejfowej lub kasety, tj. rezygnacja z opłaty minimalnej na rzecz określenia nowej stawki miesięcznej i rocznej:
  1. skrytka zmiana opłaty:
   1. miesięcznie - z od 45,00 zł na 60,00 zł,
   2. rocznie – z od 350, 00 zł na 600,00 zł,
  2. kaseta:
   1. miesięcznie – z od 35,00 zł na 45,00 zł,
   2. rocznie – z od 350,00 zł na 450,00 zł,
 2. Usunięto stawkę dzienną – minimalny okres wynajmu został określony na 1 miesiąc.
 3. Usunięto pozycję dotyczącą opłat za przechowywanie kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, ze względu na brak zastosowania do aktualnej oferty Banku.
 1. CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI
  1. DZIAŁ. I. USŁUGI REALIZOWANE W KANALE MOBILNYM otrzymują brzmienie USŁUGI REALIZOWANE W APLIKACJI MOBILNEJ ORAZ SERWISIE INTERNETOWYM I TELEFONICZNYM ponadto:
   1. zastąpiono pojęcie kanału mobilnego pojęciem aplikacji mobilnej
   2. podwyższono opłatę za przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego z poziomu 0,1 zł do poziomu 0,29zł,
  2. DZIAŁ. II. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE NA ŻYCZENIE KLIENTA:
   1. Wprowadzono nowe stawki za wydanie zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń za maksymalnie miesiąc w którym złożono wniosek oraz 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten miesiąc w wysokości 30zł,
   2. Wprowadzono nowe stawki za wydanie zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń za okres inny, niż określony w lit. a) w wysokości  60zł,
   3. Wprowadzono nowe stawki za zaświadczenia lub opinię bankową zawierającą informację o zdolności kredytowej klienta posiadającego produkt o charakterze kredytowym w  PKO Banku Polskim SA w wysokości 300zł,
   4. Wprowadzono nowe stawki za zaświadczenia lub opinię bankową zawierającą informację o zdolności kredytowej klienta nieposiadającego produktu o charakterze kredytowym w PKO Banku Polskim SA w wysokości 500zł,
   5. podwyższono opłatę za przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego w ramach iPKO lub iPKO biznes z poziomu 0,1 zł do poziomu 0,29zł,
 2. CZĘŚĆ XIII. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM TELEFAKSU (W KRAJU I ZA GRANICĘ) I POCZTY (ZA GRANICĘ) otrzymuje brzmienie PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM TELEFAKSU (W KRAJU I ZA GRANICĘ) I POCZTY (ZA GRANICĘ) I KOMUNIKATÓW SWIFT ponadto:
  1. wprowadzono opłatę za wysyłanie komunikatów SWIFT w wysokości 10 zł,
  2. wprowadzono nową opłatę za wysyłanie korespondencji listowej za granicę przesyłką:
   1. priorytetową w wysokości 10zł,
   2. priorytetową poleconą w wysokości 20 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy:

CZĘŚĆ I. STANDARDOWA OFERTA DEPOZYTOWA. DZIAŁ. I. OFERTA PODSTAWOWA RACHUNKÓW I KART DEBETOWYCH

CZĘŚĆ VI PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE

CZĘŚĆ IX. PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW OBCYCH ORAZ WYNAJMOWANIE SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET

CZĘŚĆ XI. INNE CZYNNOŚCI

CZĘŚĆ XIII. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM TELEFAKSU (W KRAJU I ZA GRANICĘ) I POCZTY (ZA GRANICĘ) I KOMUNIKATÓW SWIFT

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Drukuj