Temat: Gromadzenie oszczędności na Koncie IKZE-Obligacje

 • Wyrażam zgodę na:
 • Zgadzam się na kontakt e-mailowy lub telefoniczny Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w celu odpowiedzi na moje pytanie/zgłoszenie, w tym przekazania mi informacji marketingowych i handlowych, jeżeli wymaga tego odpowiedź na zadane pytanie/zgłoszenie
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

  1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym BM PKO BP, funkcjonujący jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku (dalej łącznie „Bank”).

  2. Inspektor Ochrony Danych
  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”, w Punktach Obsługi Klienta BM PKO BP oraz Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:

  1. przedstawienia informacji o ofercie BM PKO BP lub usługach maklerskich świadczonych przez BM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub lit. f Rozporządzenia,

  2. zawarcia umowy w zakresie prowadzonej przez BM PKO BP działalności maklerskiej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

  3. realizacji zawartej umowy w zakresie prowadzonej przez BM PKO BP działalności maklerskiej, lub w celu świadczenia usług maklerskich przez BM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

  4. rozpatrzenia reklamacji i skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

  5. realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,

  6. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

  7. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

  8. wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością BM PKO BP, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów BM PKO BP oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  5. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:

  1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

  2. podmiotom, którym BM PKO BP powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez BM PKO BP,

  3. podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. obowiązywania umowy zawartej z BM PKO BP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym BM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

  3. obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym BM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  8. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych 

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, dla:

  1. zawarcia umowy z BM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z BM PKO BP,

  2. świadczenia usług maklerskich przez BM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez BM PKO BP,

  3. rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,

  4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.