ZASADY GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW NA PRACE KONKURSOWE
W „KONKURSIE SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI
DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI” („KONKURS”)
W ETAPIE KRAJOWYM (edycja 2022/2023)

Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Warunki Konkursu określone są w regulaminie Konkursu, dostępnym pod adresem https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/. Pojęcia użyte w Zasadach, o ile nie są zdefiniowane w Zasadach, zostały zdefiniowane w regulaminie Konkursu.
 2. Głosowanie Internautów na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem www.pkobp.pl/glosowanie-internautow („Platforma internetowa”) organizowane jest wyłącznie w celu wyłonienia laureata Nagrody Internautów w Etapie Krajowym Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli (edycja 2022/2023) wg niniejszych zasad („Zasady”).

Termin
§ 2.

Głosowanie Internautów będzie trwało od 28 sierpnia 2023 r. od godziny 14.00 do 10 września 2023 r. do godziny 24:00.

Przedmiot Głosowania Internautów
§ 3.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu na Etapie Krajowym można głosować na 1 (jedną) z 10 (dziesięciu) Prac Konkursowych Laureatów Etapu Regionalnego, którzy otrzymali Nagrody I stopnia.

Cel Głosowania Internautów
§ 4.

Prace Konkursowe zostają poddane ocenie Internautów, którzy w procesie Głosowania Internautów wyłonią 1 (jedną) Pracę Konkursową spośród prezentowanej 10 (dziesiątki).

Uprawnienie do uczestniczenia w Głosowaniu Internautów
§ 5.

 1. Udział w Głosowaniu Internautów jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uprawnionymi do Głosowania Internautów są wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie z niżej wymienionych warunków:
  1) ukończyły przed datą oddania głosu 18 (osiemnaście) lat,
  2) posiadają dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej,
  3) zapoznały się i zaakceptowały niniejsze Zasady poprzez zaznaczenie pola (checkboxa) „Zapoznałem się z Zasadami Głosowania Internautów na prace konkursowe w „Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności dla Szkół i Nauczycieli” w Etapie Krajowym (edycja 2022/2023) i akceptuję ich treść. Potwierdzam, że spełniam warunki uprawniające do Głosowania Internautów określone w treści Zasad”, które jest widoczne poniżej Pracy Konkursowej, w części strony zatytułowanej „Zagłosuj na tę pracę”.

 Zasady Głosowania Internautów
§ 6.

 1. Internauci oddający głos w Głosowaniu Internautów („Głosujący”) przez oddawanie głosów kwalifikują daną Pracę Konkursową na odpowiednim miejscu listy rankingowej w rywalizacji o Nagrodę Internautów.
 2. Przed oddaniem głosu Głosujący powinien zapoznać się z Pracami Konkursowymi i wybrać jedną z nich.
 3. Oddanie głosu na wybraną pracę odbywa się poprzez:

1) poprawne przepisanie kodu z obrazka,

2) podanie swojego imienia oraz adresu e-mail,

3) kliknięcie w przycisk „Głosuj”,

4) kliknięcie przycisku „Zagłosuj na tę pracę” znajdującego się pod wybraną Pracą Konkursową, która zdaniem Głosującego powinna zwyciężyć w rywalizacji,

5) kliknięcie w link weryfikacyjny dostarczony do Głosującego automatycznie drogą e-mail na podany przez niego adres e-mail zaraz po kliknięciu „Głosuj” (brak potwierdzenia głosu poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny w ciągu 1 godziny od jego oddania będzie skutkować niezaliczeniem głosu).

4.Głosujący może oddać tylko 1 (jeden) głos na 1 (jedną) z 10 (dziesięciu) Prac Konkursowych.

5. Zabronione jest korzystanie z metod lub oprogramowań mających na celu wygenerowanie przez Głosującego większej liczby głosów niż 1 (jeden) lub zakłócających działanie Platformy internetowej.

6. Organizator dokonuje w trakcie trwania Głosowania Internautów weryfikacji zgodności oddanych głosów z Zasadami.

7. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez Głosujących zasad oddawania głosów, Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony.

Potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do Głosowania Internautów

§ 7.

Głosujący, podczas oddawania głosu zaznacza pole (checkbox) opisane w § 5 ust. 2 pkt 3 potwierdzając tym samym, że spełnia warunki uprawniające do Głosowania Internautów określone w treści Zasad.

Wynik Głosowania Internautów
§ 8.

 1. Zgodnie z § 6 ust. 1, im więcej głosów zdobędzie dana Praca Konkursowa, tym wyższą pozycję zajmuje w rankingu Prac Konkursowych.
 2. Wyłącznym kryterium decydującym o uplasowaniu się danej Pracy Konkursowej na danym miejscu listy rankingowej jest liczba zgromadzonych przez daną Pracę Konkursową głosów, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac Konkursowych zgromadzą identyczną liczbę głosów, o uplasowaniu się danej Pracy Konkursowej na ostatecznej liście rankingowej Głosowania Internautów decyduje kryterium czasowe – im wcześniejsza data/godzina zgromadzenia danej liczby głosów, tym wyższa pozycja.

Nagrody oraz termin i sposób ogłaszania wyników
§ 9.

 1. Szkole, z której pochodzi Praca Konkursowa, która zwycięży w Głosowaniu Internautów na Platformie internetowej, przyznana zostanie Nagroda Internautów określona w regulaminie Konkursu w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Fundatorem Nagrody Internautów jest Organizator.
 2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, nie podlega zamianie na inne nagrody.
 3. Wyniki Głosowania Internautów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce SKO oraz na stronie www.pkobp.pl/glosowanie-internautow do dnia 15 września 2023 r.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 10.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.
2. W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w celu:
1) przeprowadzenia Głosowania Internautów w ramach Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
2) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:
1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 (jednego) roku oraz później przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej dla przeprowadzenia Głosowania Internautów w ramach Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Głosowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Postanowienia końcowe
§ 11.

 1. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień związanych z Głosowaniem Internatów należy kierować na adres: sko@pkobp.pl lub przesłać je za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.pkobp.pl/glosowanie-internautow/kontakt/.
 2. Do reklamacji związanych z Głosowaniem Internatów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli.
Drukuj