Raport roczny 2012 - Opinia i raport biegłego rewidenta - Grupa Kapitałowa