[Archiwalny] Bieganów, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieźuński (tel. 46 854-20-33. e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 1013  kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 9 kwietnia 2015r. o godz. 15:30 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7 na 1 piętrze odbędzie się druga licytacja niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1678m2 oznaczonej jako działka nr cwid. 177/12, położonej w miejscowości Bieganów, gm. Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Nieruchomość jest niezagospodarowana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren rolny w ciągu ekologicznym. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 95 310,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 47 655,00zl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 9 531,00zl. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ccny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na

dochód Skarbu Państwa (art. 867* kpc). Nabywca obowiązany jest uiścic cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przekracza 500,00zł, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc) pod rygorem utraty praw wynikających z nabycia (art. 872 § 1 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 7 na I piętrze odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieźuński Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów tcl. 016 854-20-33 fax: (46) 854-20-32 e-mail: zyrardow.biezunski@komomik.plhttp://mariiisz-biezunski.izbalodzka.pl/

Numer oferty: L/114/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka