Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej PKO Banku Polskiego S.A. („Regulamin”)

1. Definicje

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł

infolinia (czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu): 800 302 302

infolinia Korporacje i Samorządy (czynna pn-pt 8-18): 801 363 636

formularz kontaktowy:
https://www.pkobp.pl/napisz-do-nas/                                 
https://www.pkobp.pl/napisz-do-nas-klient-biznesowy/

- informacja udostępniona Użytkownikowi przez Bank w placówce, na Stronie internetowej, w Serwisie internetowym, w aplikacji mobilnej, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną lub aktualności

- osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej
- element usługi bankowości elektronicznej udostępnianej przez nas, umożliwiający obsługę produktów i usług dla Użytkownika w naszym Banku przez Internet
- nasza strona internetowa dostępna pod adresem www.pkobp.pl

2. Określenie zasad korzystania ze Strony internetowej

są to usługi świadczone na odległość drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej poprzez przekaz danych na Twoje żądanie. W szczególności jest to:

 • składanie oświadczeń, w tym składanie wniosków i zawieranie umów
 • wypełnianie formularza kontaktowego (np. zamawianie wideorozmowy, zgłaszanie reklamacji)
 • zapis na newsletter
 • inne usługi o charakterze informacyjnym
 • z materiałów dostępnych na naszej Stronie internetowej możesz korzystać wyłącznie na własny użytek
 • ze Strony internetowej możesz korzystać wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej
 • Strona internetowa stanowi przedmiot praw własności intelektualnej Banku, w związku z czym jesteś zobowiązany do nienaruszania przedmiotowych praw
 • żadna część informacji zawartych na Stronie internetowej nie może być wykorzystywana przez Ciebie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody
 • za pośrednictwem Strony internetowej możesz przejść do Serwisu internetowego, a następnie zalogować się do niego używając indywidualnych danych uwierzytelniających
 • Strona internetowa używa plików cookies, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności
 • korzystając ze Strony internetowej nie możesz:
  • dostarczać treści o charakterze bezprawnym
  • korzystać z naszej Strony internetowej w sposób naruszający prawa innych osób
  • wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie naszej Strony internetowej; dotyczy to również przesyłania plików zainfekowanych wirusami
  • podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę naszej Strony internetowej
  • blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez nas
  • uzyskiwać ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób
  • zakłócać działania Strony internetowej w jakikolwiek inny sposób
 • do korzystania z naszej Strony internetowej potrzebny jest dostęp do Internetu
 • w celu sprawnej obsługi Strony należy korzystać z jak najnowszej wersji przeglądarki typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, które umożliwiają korzystanie z plików cookies, Java Script, i SSL
 • podczas korzystania ze Strony internetowej zalecamy posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego
 • informacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego, a także Strony internetowej znajdziesz tu: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/wymagania-techniczne-ipko/

treści należące do nas (są to m.in. dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i video) oraz linki lub odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas.

 • wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony internetowej możesz kierować:
  • w formie pisemnej – osobiście w placówce albo przesyłką pocztową
  • ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce
  • elektronicznie –  w Serwisie internetowym lub na Stronie internetowej.

Aktualne numery telefonów i adresy, pod które możesz składać reklamacje podane są na Stronie internetowej oraz w placówkach

 • rozpatrujemy reklamację niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni poinformujemy Ciebie o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Użytkownika– osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • w przypadku Użytkownika innego niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji
 • do zachowania przez nas powyższych terminów wystarczy, że wyślemy do Ciebie odpowiedź przed ich upływem
 • odpowiedź na reklamacje wyślemy do Ciebie w formie papierowej albo, o ile złożyłeś taki wniosek, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną lub w uzgodnionej formie w przypadku Użytkownika nie będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem
 • podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów w przypadku osób fizycznych są:
  • w przypadku konsumentów - Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, działający zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl
  • zarówno w przypadku konsumentów, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego
 • jako Użytkownik masz także prawo do odwołania się od naszej decyzji w przedmiocie Twojej reklamacji do Rzecznika Klienta Biuro Rzecznika Klienta, PKO BANK POLSKI KANCELARIA, 22-411 Zamość, ul. Partyzantów 15
 • jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • jeśli jesteś konsumentem, masz również możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów
 • niezależnie od opisanego wyżej postepowania reklamacyjnego, w każdym czasie przysługuje Tobie prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego
 • dodatkowe informacje dotyczące świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w zakresie usług bankowości elektronicznej i usług bankowości telefonicznej znajdziesz m.in. w Szczegółowych warunkach świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA
 • dodatkowe informacje dotyczące świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi konkretnych produktów przez Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców regulują dodatkowo odrębne regulaminy
 • w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, napraw technicznych lub przywrócenia poprawności funkcjonowania usługi możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia; informacja o wyłączeniu lub ograniczeniu dostępu zostanie przekazana w Komunikacie
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie internetowej
 • więcej informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną znajdziesz w zakładkach dotyczących bezpieczeństwa: