[Archiwalny] Blachownia, woj. śląskie, ul. Częstochowska - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 10:15 w sali numer 22Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: 

                                 P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A 

nieruchomości gruntowej zabudowanej opisanej jako działka nr 60 k.m. 1 obręb Ostrowy położonej w miejscowości Blachownia, przy ul. Częstochowska  o pow. 0,3390 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 820.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 615.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 82.000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 5959/14 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 09:00 do godziny 11:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel. 034 324-61-06 e-mail:czestochowa2@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231605

Numer oferty: L/13/N/07/15
Region:
  • śląskie
Cena: 615.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka