[Archiwalny] Borzęta, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (271,30 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Borzęta, 32-400 Myślenice. 

Opis nieruchomości:

Jest to działka o nr 633/12 o pow. 0,1278 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 271,13 m2. Budynek mieszkalny nie został zgłoszony do użytkowania. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360 uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu  poprzedzającym przetarg.

Suma   oszacowania   wynosi 604 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4 sumy oszacowania i wynosi 453 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnośiowej SA 88203000451110000001966360.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,   służebności   i   prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu   do   zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą   uwzględnione   w   dalszym   toku   egzekucji   i   wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 9, Myślenice, 32-400 Myślenice tel. 12-274-30-15 / fax. 12-274-30-15.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253822

 

Numer oferty: L/50/N/10/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 453.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka