[Archiwalny] Chłabówka, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2015 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307, odbędzie się druga licytacja położonej przy ul. Chłabówka , 34-500 Zakopane, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem.

Nieruchomość położona w Zakopanem w rejonie ul. Chłabówka, składająca się z działki ewidencyjna 64 obr. 126. o powierzchni 0,1694m2., Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, zarówno prawnego dostępu jak również faktycznego, ma nieregularny wydłużony kształt umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Teren o bardzo dużym nachyleniu w kierunku północnym. Działka nie jest uzbrojona, nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona i nie jest porośnięta drzewostanem leśnym. Teren porośnięty trawą. Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią działki niezabudowane - tereny rolno-leśne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zakopane nr LIX / 947/ 2010 z dnia 09.09.2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru urbanistycznego o nazwie " Chłabówka " działka 64 obr. 126 położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZR-20

Suma oszacowania wynosi 42 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 233,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 235,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyc rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą oglądać nieruchomość po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z zarządcą nieruchomości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, Zakopane, 34-500 Zakopane tel. 182068499 / fax. 182068499

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250138

 

Numer oferty: L/18/N/10/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 28.233,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka