[Archiwalny] Daleszyce, woj. świętokrzyskie - działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXIX,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Daleszyce.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr działek: 4476, 4480, 4486, 4488, 4490 o pow. 3,5400HA. Działka oznaczona nr 4476 ma kształt zbliżony do prostokąta o szer. przy drodze ok 40 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. W rejonie cieków wodnych wyznaczających zachodnią (głęboki rów) i południową (mała rzeka) granicę działki, teren jest silnie nawodniony. Działka otoczona jest gruntami posiadającymi różnorodny sposób zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Działka nr 4480. Działka ta ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 30 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka otoczona jest gruntami o różnym sposobie zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Kompleks złożony z działek o numerach ewid. 4486, 4488, 4490 otoczony jest w większości podobnymi gruntami rolnymi oraz leśnymi. Teren jest dość równy, pozbawiony istotnych spadków.

Suma oszacowania wynosi 205 340,00 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 005,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 534,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika PKO BP 17102026290000950200158683 lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można będzie oglądać na dwa tygodnie przed licytacją  zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanty Piwowarczyk, Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce,  25-368 Kielce, tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204826

Numer oferty: L/99/N/03/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 154.005,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka