[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul.Maratońskiej w Łodzi

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

w dniu 15 maja 2013 r. (środa) o godz. 12:00  

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego siedzibę w Łodzi przy Al.Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ulicy Wólczańskiej 138), odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Łodzi przy ulicy Maratońskiej wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Południe" (adres spółdzielni: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiącego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej  położony jest na parterze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,97 mkw. Suma oszacowania wynosi 204.700,00 zł (dwieście cztery tysiące siedemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136.466,67 zł(sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest   20.470,00 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych). Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:         BANK HANDLOWY O/Łódź  nr  53 1030 1508 0000 0008 0452 4002. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego:      PKO BP SA I O/Łódź  nr  85 1020 3352 0000 1402 0073 5365. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego (protokół opisu i oszacowania nieruchomości - spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, operat szacunkowy biegłego sądowego) w sekretariacie II Wydziału Cywilnego - Sekcja Egzekucyjna - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego swoją siedzibę w Łodzi, przy Al. Kościuszki 107/109.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/60094

  

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 136.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie