[Archiwalny] druga licytacja nieruchomości w miejscowości RUsinowo gmina Postomino woj. zachodniopomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marcin Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2013 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno, pokój 1 lub 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Rusinowo, 76-113 Postomino, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie XV Wydział Zamiejscowy w Sławnie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:


Nieruchomość składa się z działek gruntowych nr 175 i 176 o łącznej powierzchni 1,0500 ha, zabudowanych czterema budynkami o funkcji zamieszkania zbiorowego - wypoczynkowego oraz gospodarczym. Łączna powierzchnia użytkowa budynków przystosowanych do pobytu ludzi wynosi 1281,76 m2, budynku gospodarczego ok. 70,5 m2. Budynki murowane, wyposażone w instalację wody zimnej, wody ciepłej (termy elektryczne), kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci gminnej i elektryczną. Budynek nr 279 posiada centralne ogrzewanie i pokoje z łazienkami. Ogólny stan techniczny budynków określono jako niezadowalający, standard średni. 

Suma oszacowania wynosi 2 605 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 736 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 260 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 57 1020 4681 0000 1702 0027 2211.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie mieszczącym się pod adresem: ul Wojska Polskiego 8, Sławno, 76-100 Sławno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marcin Borek Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 23, Sławno, 76-100 Sławno, tel. 59 810 21 62 / fax. 59 810 21 62

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72882

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 1.736.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny