[Archiwalny] Gdańsk, woj. pomorskie, ul. Grabowskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 2460/10 i pozostałych prowadzonych przeciwko Piotrowi Jankowskiemu w dniu 08.05.2015r. o godz. 13:00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Grabowskiego 15, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku. Dla lokalu założono księgę wieczystą. Powierzchnia mieszkania wynosi 63,40 m2. Lokal położony jest na I piętrze.

Suma oszacowania wynosi 327 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (informacja pokój E2.07C). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3, Gdańsk, 80-138 Gdańsk

tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209221 

Numer oferty: L/15/N/04/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 218.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie