[Archiwalny] Grzępy, woj. wielkopolskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Grzępy, 64-700 Czarnków. 

Suma oszacowania wynosi 408 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Czarnkowie 88 89510009 5501 0836 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzciance mieszczącym się pod adresem: Staszica 1, 64-980 Trzcianka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki Kancelaria Komornicza, Chopina 10, 64-980 Trzcianka tel. 672552451 / fax. 672552451.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/248207

 

Numer oferty: L/43/N/09/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 272.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka