[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Będzinie woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Ryszard Huras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2013 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Konopnickiej 7, 42-506 Będzin, dla którego S.R. Będzin prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania wynosi 81 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BPH PBK SA I O/Dąbrowa Górnicza F/Będzin 13106000760000320000776083.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Ryszard Huras Kancelaria Komornicza, Berka Joselewicza 8a, Będzin, 42-500 Będzin tel. 322676816 / fax. 322676816

 

Numer oferty: L/58/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 60.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie