[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego w Koziegłowach, gmina Czerwonak

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym - Poznań Nowe Miasto i Wilda, Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 07.11.2013 r. o godz. 11:15 w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, sala 106 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Koziegłowach, gm. Czerwonak, ul. Piłsudskiego 13/19, stanowiącego własność dłużnika: Lewandowska z domu Podgajska Anna, ul. Piłsudskiego 13/19, 62-028 Koziegłowy, zapisanego Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr KW PO1P/00107172/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 325.000,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 243.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości tj. 32.500,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych wg prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Wskazane jest dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na konto komornika w PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631 lub w kancelarii komornika do dnia licytacji do godziny 9:00, bądź w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, sala 106 na 20 minut przed rozpoczęciem licytacji do godziny 11:00. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika lub na 5 dni przed licytacją do wglądu w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sygn. akt KM 1887/03  i inne

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie