[Archiwalny] Kłudno gmina Wieniawa, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Przysusze   na   podstawie   art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

 Opis nieruchomości:

Nieruchomości przemysłowych zabudowanych o łącznej powierzchni 1,5727 ha stanowiących dwie działki ewidencyjne numer 297 i 298, położonych w msc. Kłudno gmina Wieniawa. Zabudowę nieruchomości stanowią: budynek produkcyjno – socjalny o pow. użyt. 1 021,00 mkw. oraz budynek portierni o pow. użyt. 24,39 mkw. Ponadto na nieruchomości znajdują się: zbiornik na nieczystości płynne – szambo, studnia głębinowa, basen przeciwpożarowy, śmietnik murowany, trafostacja nasłupowa. Teren nieruchomości jest ogrodzony oraz częściowo utwardzony. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną (gminną) o nawierzchni utwardzonej, relacji Wieniawa – Brudnów. Działka gruntu oznaczona nr 298 oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 27-01-2094 r. W zachodniej części działki Nr 298 Urząd Gminy w Wieniawie wybudował 2 zbiorniki na wodę (jeden podziemny i jeden naziemny wraz z całą infrastrukturą techniczną – rurami przesyłowymi i oprzyrządowaniem). Zbiorniki wraz z oprzyrządowaniem stanowią odrębną własność Urzędu Gminy. Ta część działki, na której wybudowano zbiorniki miała być wydzielona z całego obszaru działki Nr 298. Operatem numer 1634/13/2003, została podzielona na działki numer 298/1 o powierzchni 1 723,0 mkw. i 298/2 o powierzchni 4 677,0 mkw., lecz do dnia dzisiejszego podział ten nie zastał zatwierdzony i nie znalazł odzwierciedlenia w założonej księdze wieczystej, ani w ewidencji gruntów.

Suma oszacowania wynosi 666 701,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 444 467,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 670,10 zł. 

Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA Przysucha 24124057291111000050538511.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Eugeniusz Chruściński Kancelaria Komornicza, Warszawska 18, Przysucha, 26-400 Przysucha tel. 486753386 / fax. 486753386.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/255878

Numer oferty: L/19/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 444.467,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny