[Archiwalny] Kościelisko, woj. małopolskie, ul. Sywarne - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 13:30 w sali nr 307 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

                                      PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

- lokalu niemieszkalnego aktualnie użytkowanego jako mieszkalny, położonego w Kościelisku przy ul. Sywame, o łącznej powierzchni użytkowej 36,38 m2, mającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem. Budynek usytuowany jest w drugim planie od ul. Sywarne, z dostępem zapewnionym drogą gminną. Położony jest w ogrodzonym kompleksie. Budynek typu apartamentowego. Zrealizowany na początku lat dwutysięcznych. Konstrukcja budynku mieszana, szkielet żelbetowy, ściany murowane. Stropy i schody, płyty balkonowe - żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej, wielopołaciowy, pokryty blachą dachówkową. Stolarka okienna drewniana. W budynku istnieją instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, co - indywidualne, teletechniczna, domofonowa. Przedmiotowy lokal położony jest w przyziomie budynku, przylega do garażu wielostanowiskowego. Lokal jednopoziomowy. Lokal wykończony, użytkowany na funkcje mieszkalną, składający się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Lokal dostępny z garażu wielostanowiskowe jo. Lokal wykończony w dobrym standardzie. Z własnością lokalu związany jest udział: 3638 / 59032 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt - działka nr 2555/1 1, obręb nr 401-Kościelisko, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW. 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 281.046,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 210.784,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28.104,60 zł. na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao SA I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530 lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia złożona na rachunku bankowym będzie uwzględniona tylko po stwierdzeniu iei na wyciągu bankowym najpóźniej w dzień poprzedzający licytacje.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa Kancelaria Komornicza w Zakopanem 34-500 Zakopane ul. Nowotarska 26 A tel./fax 18 2068499

Numer oferty: L/32/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 210.784,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie