[Archiwalny] Nowe Nadratowo, woj. mazowieckie, ul. Główna - nieruchomość zaudowana, działki, I licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Mławie  Jacek   Jędrzejczak   na podstawie art. 953 kpc podaje   do   publicznej   wiadomości, że w dniu 07-04-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 3b, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Główna, Nowe Nadratowo, 09-300 Żuromin, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żurominie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 5,80 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr 14 i 45, położonych w miejscowości Stare Nadratowo (gmina Żuromin), oraz działek ewidencyjnych nr 67 i 82, położonych w miejscowości Nowe Nadratowo (gmina Żuromin). Działka nr 82 jest w części zabudowana budynkiem mieszkalnym, pozostałe działki stanowią pola uprawne, użytki zielone i las. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mława z siedzibą w Żurominie nr PL2M/00009342/1. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 304.050,00 zł,w tym:- działka nr 82 (zabudowana) Nowe Nadratowo na kwotę 210.350,00 zł- działka nr 67 Nowe Nadratowo na kwotę 11.600,00 zł- działka nr 14 Stare Nadratowo na kwotę 58.000,00 zł- działka nr 45 Stare Nadratowo na kwotę 24.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 228.037,50 zł w tym:- działka nr 82 (zabudowana) Nowe Nadratowo na kwotę 157.762,50 zł- działka nr 67 Nowe Nadratowo na kwotę 8.700,00 zł- działka nr 14 Stare Nadratowo na kwotę 43.500,00 zł- działka nr 45 Stare Nadratowo na kwotę 18.075,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30.405,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika Bank Pekao SA 92 12402034 11110010 42465277 z opisem "wadium KW PL2M/00009342/1", w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Suma oszacowania wynosi 304 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 037,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 405,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jacek Jędrzejczak

Kancelaria Komornicza, Mariacka 1, Mława, 06-500 Mława

tel. 0236540177 / fax. 0236540177

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201655

 

Numer oferty: L/127/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka