[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Leszka Czarnego w Radomsku woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2013 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy Leszka Czarnego 16, 97-500 Radomsko, dla którego Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 125 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Radomsku 77 89800009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomsku, Bożena Pietras

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6, 97-500 Radomsko, tel.: 044 682 33 55; mail: radomsko2@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74346

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 94.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie