[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej przy ul. Olesin w Warszawie woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Renata Delert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul.  Olesin , 03-289 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana na terenie dzielnicy Białołęka przy ul. Olesin pomiędzy ulicami Mańkowską i Zdziarską nr ewidencyjny działki 25 w obrębie 4-16-14 (Ł - łąki trwałe), powierzchnia działki 0,6657 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 304 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 978 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa : obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Renata Delert Kancelaria Komornicza, Lęborska 8, 03-443 Warszawa tel. 22 4012276, 507125502 / fax. 22 4012276

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73396

  

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 978.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka