[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Mireckiego w Lęborku woj. pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-07-2013r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Lęborku przy Placu Kopernika 4 (informacja o numerze sali w Sądzie), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: Lębork, ul Mireckiego,  obejmującej działkę gruntu, o  powierzchni 140 m kw., zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej 75,68 m kw. dla której  Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.


Suma oszacowania wynosi 200 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   150 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona  na konto  komornika: Bank Pocztowy SA O. w Szczecinie 12 1320 1830 3188 6332 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (w chwili przetargu powinna już być na koncie komornika).


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminach uzgodnionych z Komornikiem oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch
Kancelaria Komornicza w Lęborku 84-300 Lębork Al. Wolności (budynek PKO BP) 73, tel. /fax - 598622305  e-mail: lebork2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78440

 

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 150.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy