[Archiwalny] Raczki, woj. podlaskie, ul. Kościelna - lokal mieszkalny (36,20 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10-03-2014r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - mieszkanie o pow. 36,20m2, składające się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, korytarza, piwnicy usytuowane na III piętrze (poddasze), położone przy ul. Kościelnej 32, Raczki dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 85 934,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 289,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8594,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2014r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 05-03-2014r. o godz. 09:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 lept w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                                       

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)  

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach                                       

Komornik Sądowy  w Suwałkach

16-400 Suwałki ul. Sejneńska 51                                              

tel. (087) 566-21-45 e-mail: suwalki2@komornik.pl              

www.komorniksuwalki.pl                                                            

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122158

 

Numer oferty: L/48/N/02/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 57.289,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie