[Archiwalny] Roczyny, woj. malopolskie - nieruchomośc gruntowa (0,0683 ha), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Artur Urbanowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-04-08 - o godz.10 w sali nr. 214 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Roczyny, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice, numer ewidencyjny działki: 840/9 powierzchnia : 0,0683 ha.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 32.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 24.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 3.200,00 zł . Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:

ING Bank śląski SA O/Wadowice nr 31 3050 1100 1000 0022 3000 7227 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najlepiej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 209/13 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Artura Urbanowicza, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Artur Urbanowicz UL. BATOREGO 2a/400, 34-100 WADOWICE tel.: 33 8233341 fax.: 33 8735125 mail: wadowice@komornik.plwww.komornikwadowice.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123241

 

Numer oferty: L/113/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 24.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka