[Archiwalny] Starachowice, woj. świętokrzyskie, ul. Górna - lokal mieszkalny (48,01 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfiyd  Nowak  prowadzący  Kancelarię Komorniczą  w  Starachowicach  przy  ul. Staszica 13  na podstawie   art.953 kpc  w  związku  z art.  955 kpc zawiadamia, że w dniu:      03-12-2013 roku  o godz. 10,20   w   Wydziale   Cywilnym   Sądu   Rejonowego  w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej 48,01 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal  znajduje się w budynku  usytuowanym w Starachowicach przy ul. Górnej, na działce nr 614/12 o powierzchni 0,9045 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na  kwotę 127.030,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 95.273,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do chwili otwarcia licytacji.

Rękojmia stanowi kwotę 12.703,00 zł. Nieruchomość można oglądać w dniu 20-11-2013 r. od godziny 9.00 do9,30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie sa ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną ogłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będa uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

  

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Starachowicach Gotfiyd Nowak ul. STASZICA   13,    27-200 STARACHOWICE tel.: 41 275 43 47 mail: starachowice2@komornik.pl

Numer oferty: L/99/N/11/13
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 95.273,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie