[Archiwalny] Starogard Szczeciński, ul Piłsudskiego - lokal mieszkalny (37,52 m²), II licytacja

Opis

publicznej wiadomości, że w dniu 06 marca 2014 r. o godz. 09:00, sala nr 27 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 zostanie przeprowadzona II licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Piłsudskiego 45 c, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,52 m2 . Z lokalem związany jest udział w wysokości 18/1000 części nieruchomości  oraz  części nieruchomości,  który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 112 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto komornika na 3 dni przed licytacją ( wskazując syg. sprawy Km 5121/12) BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie  posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu 91 576 00 30, 91 577 29 83.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski Kancelaria Komornicza w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce Szczecińska 29 Kancelaria Komornicza tel. 915760030 915772983 e-mail: kancelaria@komornikpyrzyce.plwww.komornikpyrzyce.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122276

Numer oferty: L/92/N/02/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 74.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie