[Archiwalny] Suchorzec, woj. podlaskie -nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości źe w dniu 9 stycznia 2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45, odbędzie się I licytacja:

nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie 0026 Suchorzec, gmina Bakałarzewo, na działkach o numerach geodezyjnych 98 i 130, o łącznej powierzchni 4,4355 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sad Rejonowy w Suwałkach VI Wvdział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości stanowi kwotę 94.600,00 zl. Cena wywołania 70.950,00zł. Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 9.460,OOzł.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70. Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 8 stycznia 20I4r. o godz. 10:30.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan MisiurekUL. SEJNEŃSKA 51 lok. 105, 16-400 SUWAŁKI tel.: 87 5662470 email: suwalki1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/100/N/11/13
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka