[Archiwalny] Warszawa, ul. Rzeczypospolitej - lokal mieszkalny (76,90 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2014r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51 a w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość tj. lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 76,90 m2, położonego na IV piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju, położonego: 02-972 Warszawa, ul. Rzeczypospolitej 18, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 636 000,00zł„ zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,   to   jest   63 600,00 zł.  Rękojmia  powinna  być  złożona  w  gotówce  w  siedzibie  kancelarii komornika  przy  ul. Willowej 11/11   w   Warszawie albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 65 10201026 0000 1602 0203 6564 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w ;ym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego

-  od dnia 13 marca 2014r. do dnia 24 marca 2014r. - w kancelarii komornika,

-   od dnia 25 marca 2014r do dnia licytacji w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnień przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokcłowa w Warszawie Marcin Osiczko Kancelaria Komornicza w Warszawie 00-790 Warszawa ul. Willowa 11 lok 11 NIP: 879-209-94-77 tel. 22 112-01-51, fax:22 112-01-55 e-mail: warszawa.osiezko@komomikjł, www.komomik-osiczko.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119951

Numer oferty: L/21/N/03/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 477.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie