[Archiwalny] Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Zwycięzców - lokal użytkowy (101,40 m²), I licytacja

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe Marka Polańskiego  wynika, iż: w dniu 18.02.2014r., o godz. 12.30,w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a, w sali nr 49, odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Prawo własności nieruchomości lokalowej użytkowej nr BG1 i U2 poł. przy ul. Zwycięzców w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste.

Lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń niemieszkalnych o numerach BG1 i U2, stanowiących funkcjonalną całość o łącznej pow. użytkowej 101,40 m2, usytuowany na parterze budynku wielomieszkanio-wego (aktualnie stanowi siedzibę Oddziału Banku PKO BP SA). Posiada zaplecze socjalno – biurowe i jest wyposażony w pełne instalacje i urządzenia 

1

 

701 000,00

 

701 000,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (22) 618 03 83

Adres Kancelarii Komorniczej: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 33

Suma oszacowania lokalu wynosi 701 000 zł, zaś cena wywołania 525 750 zł (tj. ¾ sumy oszacowania).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 70 100,00 zł. Rękojmię (powiększoną o porto 1,50 zł) należy uiścić w Kasie lub na rachunek Kancelarii Komornika Sądowego Marka Polańskiego w BZ WBK SA nr 46150020801220800004050000 w taki sposób, aby na 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych.

Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banku uprawnionego wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość wolno oglądać zaś akta postępowania przeglądać w sekretariacie Wydziału II Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie ul. Terespolska 15 a w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w w/w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/76/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 525.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy