[Archiwalny] Wieniec, Leśna, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2015r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy . 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20 sala A 117 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 87-814 Wieniec, Leśna. 

Nieruchomość położona na działce nr 513 o pow. 0,2486 ha. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny o pow. zabudowy 258 m kw. i budynek gospodarczy w budowie o pow. zabudowy 64,70 m kw. Na terenie działki znajduje się oczko wodne, rosną drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy ozdobne. Nieruchomość wydzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy z dnia 26-04-2012 r. na okres 29 lat do dnia 26-04-2041 r. dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 600 910,00 zł  zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 400 606,67 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 091,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001. Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu 14-04-2015 r. tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                         

Przy Sądzie Rejonowym we Włocławku                            

Grzegorz Porczyński

Kancelaria Komornicza we Włocławku

87-SDO Włocławek P.O.W. 21 A

tel. 54-231-29-10, fax 5-1-232-03-32

 

 

Numer oferty: L/173/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 400.606,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka