Dlaczego warto z nami współpracować?

 

Kredyt dla firm z polskim kapitałem

Udzielamy kredytów obrotowych i inwestycyjnych podmiotom działającym na terenie Niemiec. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa w ocenie zdolności kredytowej uwzględniamy sytuację spółki matki z Polski i zabezpieczenia ustanawiane przez nią.

Wspólna bankowość elektroniczna

W Polsce i w Niemczech udostępniamy ten sam serwis transakcyjny oraz aplikację mobilną. To umożliwia zarządzanie finansami międzynarodowej grupy poprzez jedno narzędzie.

Obsługa w 3 jezykach

W oddziale we Frankfurcie nad Menem prowadzimy obsługę w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim. Dzięki temu klientom łatwiej podejmować decyzje i spełniać lokalne wymogi formalne.

Wsparcie na rynku niemieckim

Dzielimy się naszym doświadczeniem. Współpracujemy z organizacjami rządowymi z Polski i Niemiec oraz z podmiotami doradczymi wspierającymi biznes na rynku lokalnym.

Międzynarodowy cash pooling

Grupom kapitałowym działającym w Niemczech, Czechach lub Polsce udostępniamy cash pooling. Usługa umożliwia m.in. uzupełnianie niedoboru środków jednej spółki z nadwyżek drugiej spółki z grupy (także w różnych walutach).

Szybkie przelewy

Przelewy między naszymi rachunkami w Polsce, Niemczech, Czechach lub Słowacji są realizowane natychmiastowo. Nasi klienci mogą też zlecać ekspresowe przelewy zagraniczne SWIFT GPI z informacją o zaksięgowaniu środków u kontrahenta.


 

Warto wiedzieć

 


 

Skontaktuj się z nami

 

PKO Bank Polski
Niederlassung Deutschland
MAIN TOWER
Neue Mainzer Strasse 52-58
60311 Frankfurt am Main

BIC: BPKODEFF
BLZ: 50127000
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE301066680
HRB 103393 Amtsgericht Frankfurt am MainNapisz wiadomość

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów i usług Banku.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.


 

PKO Bank Polski na rynkach międzynarodowych

 

Oddział w Czechach

PKO BP S.A., Czech Branch z siedzibą w Pradze pomga firmom rozwijać biznes na terenie Republiki Czeskiej.

Więcej

Kredobank w Ukrainie

Bank uniwersalny ze specjalnym zespołem do obsługi firm z Polski. Akcjonariuszem większościowym Kredobanku jest PKO Bank Polski.

Więcej

Bankowość korespondencka

PKO Bank Polski realizuje bezpośrednie przelewy w 23 walutach z 1300 bankami na całym świecie.

Więcej

Produkty

Bankowość transakcyjna

Finansowanie i obsługa handlu

Dodatkowe informacje

Komunikaty

Zmiana Warunków sprzedaży produktów i usług dla klientów korporacyjnych PKO BP SA Niederlassung Deutschland.

Od 1 października 2020 r. PKO Bank Polski SA Niederlassung Deutschland dokonuje poniższych zmian w Warunkach sprzedaży produktów i usług dla klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego SA Niederlassung Deutschland:

 • wprowadzamy opłatę za utrzymywanie wysokiego salda na koniec miesiąca na rachunkach bieżących/pomocniczych prowadzonych we wszystkich walutach wskazanych w Tabeli kursów walut,
 • wprowadzamy opłatę za utrzymywanie wysokiego salda na koniec miesiąca na rachunkach bieżących/pomocniczych prowadzonych w walutach, dla których aktualne stawki stopy depozytowej mają ujemne wartości,
 • wprowadzamy opłatę za utrzymywanie wysokiego salda na koniec roku na rachunkach bieżących/pomocniczych prowadzonych we wszystkich walutach wskazanych w Tabeli kursów walut,
 • zmieniamy opłatę za przelewy SEPA Credit Transfer z datą waluty dla Banku Overnight,
 • dodajemy opłatę za realizację przelewu zagranicznego w trybie pilnym – z datą waluty dla Banku Tomnext oraz opłatę NON-STP,
 • zmieniamy opłatę za korzystanie z systemu EBICS,
 • wprowadzamy zmiany porządkowe w sekcji SEPA Direct Debit – podział opłat w rozróżnieniu na Odbiorcę i Płatnika,
 • usuwamy pozycję „Warunki realizacji zleceń płatniczych” oraz „Warunki realizacji SEPA Direct Debit”. Jednocześnie, wycofujemy możliwość wyznaczania instrukcji kosztowej OUR przy przelewach do krajów Unii Europejskiej,
 • zmieniamy zapisy dotyczące produktów kredytowych w związku z wprowadzeniem nowego produktu - limitu kredytowego wielocelowego,
 • dodajemy usługę PKO Rachunki Wirtualne,
 • dodajemy pozycję związaną z przejęciem zarządzania uprawnieniami przez Bank w iPKO Biznes.

Aby ułatwić Państwu analizę zmian w ofercie, przygotowaliśmy:

1) Wykaz zmian w Warunkach sprzedaży, obowiązujących od 1 października 2020 r. (PLIK PDF)

2) Nowe, zmienione Warunki sprzedaży, obowiązujące od 1 października 2020 r. (PLIK PDF)

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy Klienta z PKO Bankiem Polskim SA Niederlassung Deutschland (Allgemeine Geschäftsbedingungen), mają Państwo możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy dotkniętej zmianami ze skutkiem natychmiastowym lub od daty wskazanej przez Państwa przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

Jeśli nie zgłoszą Państwo braku akceptacji wprowadzanych zmian przed 1 października  2020 r., uznaje się je za zatwierdzone.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

 


Zmiana w ofercie depozytowej dla klientów korporacyjnych

Od 1 lipca 2020 r. PKO Bank Polski wycofuje z oferty dla klientów korporacyjnych Depozyt automatyczny.

 


Zmiana Warunków sprzedaży produktów i usług dla klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego SA Niederlassung Deutschland

Od 1 lipca 2020 r. w ofercie PKO Banku Polskiego SA Niederlassung Deutschland nie będzie dostępny depozyt automatycznyProsimy o akceptację tej zmiany. Jeśli Państwo jej nie akceptują mogą bezpłatnie wypowiedzieć umowę ramową o świadczenie usług płatniczych ze skutkiem natychmiastowym. Datę wypowiedzenia mogą Państwo wskazać sami  pod warunkiem, że będzie to przed 1 lipca br. Jeśli przed tym terminem nie otrzymamy wypowiedzenia umowy ramowej to uznamy, że zaakceptowali Państwo tę zmianę. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

 


Zmiana Warunków sprzedaży produktów i usług klientom korporacyjnym PKO Banku Polskiego SA Niederlassung Deutschland

Od 1 czerwca 2020 r. będą obowiązywać wyższe kwoty minimalne dla Lokat negocjowanych - nowe zasady [PDF]. Prosimy o akceptację zmian. Jeśli Państwo ich nie akceptują, mogą bezpłatnie wypowiedzieć umowę ramową o świadczenie usług płatniczych ze skutkiem natychmiastowym. Datę wypowiedzenia mogą Państwo wskazać sami pod warunkiem, że będzie to przed 1 czerwca br.  Jeśli przed tym terminem nie będziemy mieli wypowiedzenia to automatycznie uznamy, że zaakceptowali Państwo te zmiany.  

 

Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.