[Archiwalny] Adamów gm. Kłomnice, woj. śląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2014 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Adamów gm. Kłomnice, 42-270 Kłomnice, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: 1. działka nr 1392 o pow. 0,3000 ha - 30m x 100m, działka nr 1393 o pow. 0,7200 ha - 30m x 240m.

Suma oszacowania wynosi 25 092,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 819,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 509,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: CITI BANK 66103015080000000803488002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa tel. 343664905 / fax. 343664905.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126342

 

 

Numer oferty: L/223/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 18.819,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka