[Archiwalny] Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, budynek mieszkalny z częścią przeznaczoną na żłobek - II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2014r.o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 86-005 Białe Błota, ul. Parkowa , dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis: działka o pow. 0,1141 ha wraz w posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym o łącznej pow. użytkowej 452,20 m2. (parter 239,20 m2 oraz piętro 213,00 m2).  Część parteru wykorzystywana jako żłobek. Standard wykończenia pomieszczeń - wysoki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

Suma      oszacowania     wynosi     1 680 000,00  zł,     zaś    cena    wywołania   jest    równa    2/3      sumy  oszacowania  i wynosi 1 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 168 000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: BRE Bank SA O. Reg. Bydgoszcz 59114010520000225741001001 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1721/12) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/11 P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 05.03.2014r. można oglądać nieruchomość od godz. 12:20 do godz. 12:40.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski Kancelaria Komornicza Bydgoszcz 85-029 Bydgoszcz Bernardyńska 13 tel. (052)3226361 e-mail: bydgoszcz3@komornk.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123929

Numer oferty: L/145/N/02/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 1.120.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Lokal użytkowy