[Archiwalny] Biały Ług, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi Hubertowi Sech, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2013 o godz. 9:10 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój sala 210 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości położonej: Biały Ług, gmina Prażmów (numer działki 84/21), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. z udziałem numer 3 w wysokości 1/4 w niezabudowanej nieruchomości położonej w Białym Ługu, gmina Prażmów (numer działki 84/18) - udział w drodze dojazdowej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Nieruchomość opisana w księdze wieczystej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni budynku: 178,20 m2, zaś powierzchni użytkowej: 226,30 m2. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, do wykończenia. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej to droga dojazdowa do w/w nieruchomości zabudowanej.


Suma oszacowania wynosi 368 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP I O/Piaseczno 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tomasz Gierała

Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 227371033 / fax. 227267555

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104341 

 

Numer oferty: L/25/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 276.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom