[Archiwalny] Białystok, ul. Upalna - lokal mieszkalny (49,60 m²), II licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 20-12-2013 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XXVIII, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,60 m2, położonej  ul. Upalna 94, 15-668 Białystok, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 194 878,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 129 918,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 488,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 83 12405211 1111 0000 4922 9219.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Ewa Dubaniewicz

Kancelaria Komornicza, Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok

tel. 857411287 / fax. 857411287

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105314

Numer oferty: L/106/N/11/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 129.918,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie